Co-depending/Medberoendeskap

På 1980-talet uppstod begreppet co-depending som benämning på de känslor av vanmakt och vrede som uppstod hos närstående människor till missbrukare. I Sverige översattes begreppet till ”medberoende”.

Vad är medberoende?

En make/maka eller barn till en aktiv missbrukare/alkoholist är medberoende i missbruket, medberoende därför att man ställer upp och skyddar, ljuger och hjälper så att missbrukaren kan få missbruka ifred. Eventuella rykten dementeras eftersom den medberoende inte ens själv förstår vad det handlar om. Ju mer den som är medberoende ställer upp, desto mer kan missbrukaren missbruka.

Medberoende är i första hand familjemedlemmar, i andra hand vänner, arbetskamrater och chefer, som drabbas av missbrukarens beteende.

Medberoende är också ett beteende hos de närstående som utvecklats i ett rollspel med den beroende för att både skydda denne och även sig själv från missbrukets verkningar. I detta rollspel av orsak och verkan påverkas de inblandade personernas känsloliv och sociala levnadsförhållanden.

Trots allt som händer kring en missbrukares familj finns det oftast en kärlek som är större än något annat, vilket kan vara svårt att förstå för utomstående. Barn är lojala. De skulle aldrig förråda en förälder. Den vuxne medberoenden ser till att den missbrukande partnern har rena och hela kläder, ser till att det går bra på jobbet, ringer otaliga samtal till sin partner för att höra att allt är i sin ordning, vilket i själva verket är en kontroll av att han/hon är nykter. Den medberoende sätter kontroll av vardagen i system

Att vara anhörig är att vara medberoende

Att leva som anhörig till en person med missbruk innebär ofta att man dras med i missbrukarens destruktivitet. Som anhörig kan kan man alltså utveckla ett beteende av medberoende.

Man kan definiera medberoende på många olika sätt. Melody Beattie definierar det i boken ”Bli fri från ditt medberoende” (1990) så här: ”En medberoende människa är en människa som har låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende.”

Anhöriga till missbrukare och drogberoende påverkas givetvis mer eller mindre. Hur det tar sig i uttryck kan vara väldigt olika för olika personer. Våra situationer och livsomständigheter ser olika ut, din missbrukande anhöriga kan vara ditt barn, din förälder eller någon annan nära släkting. Det kan vara din man eller fru eller kanske en arbetskamrat som har problem med alkohol eller andra droger. Relationen kan vara relativt ny eller du kan ha levt med din missbrukare i många år, kanske i hela ditt liv. Du kanske har gemensamma barn med honom eller henne. Vi måste alla fatta medvetna beslut om hur vår egen utveckling ska se ut och vad vi är beredda att göra för att uppnå ett välbefinnande.

Alkohol är det vanligaste beroendet i det svenska samhället, men det finns många andra som, t.ex. narkotika, spel, sex, mat m.fl. Det vi också har gemensamt är att vi inte är ensamma. I Sverige uppskattas det finnas cirka 26 000 narkomaner och cirka 300 000 alkoholister. Mörkertalet är stort. Om vi utgår från dessa siffror och räknar med att varje missbrukare har fem anhöriga, då finns cirka 1 630 000 anhöriga till missbrukare i det här landet.

Så om din relation med en av dina närmaste på något sätt blir lidande, som en följd av den personens sätt att dricka, kan du vara säker på att ni båda har problem som hänger samman med alkoholen. Du kanske inte lever med en grav alkoholist, men de svårigheter som uppstår som en följd av hans eller hennes drickande har dragit in också dig i en destruktiv process, som du bör få upp ögonen för och på något sätt förändra.

Här följer de sex vanligaste beteendemässiga kännetecknen hos människor som lever med alkoholmissbrukare, presenterade i den ordning de brukar dyka upp under relationens förlopp;

 • De förnekar sanningen: Familj och vänner ägnar mycket tid och energi åt att dölja alkoholistens problem. Att framföra ursäkter till arbetsgivare, arbetskamrater, vänner, andra familjemedlemmar och släktingar för dåligt uppförande har en stor del i detta förnekandemönster.
 • De ”agerar ut” problemet: De flesta av de närstående till personer med allvarliga alkoholproblem använder till slut någon form av utagerande. Att utagera är en psykologisk term för det impulsiva, omogna och ibland gravt ansvarslösa beteende som en person tar till för att klara av inre känslomässig stress. Att dricka tillsammans med alkoholmissbrukaren är i själva verket en form av utagerande. I senare stadier börjar den fientligheten som konflikten förorsakat ta sig uttryck i mer negativa aktiviteter, som högljudda gräl och fysiska angrepp.
 • De predikar bättring: De flesta människor som lever med en alkoholmissbrukare försöker till slut ändra på personen i fråga eller få denne att bättra sig. De kan ofta utkämpa denna strid i månader, år eller till och med hela livet i tron att ”allt kommer att bli bra om jag bara kan få honom eller henne att sluta dricka”. Tyvärr resulterar detta ofta i att alla blir förlorare. Ju mer man anstränger sig att förändra en människa med alkoholproblem, desta större motstånd gör han eller hon. Alkoholisten blir ursinnig över alla predikningar och allt tjat, och bestämmer sig vanligtvis för att dricka ännu mer.
 • De blir isolerade: Redan några månader efter att ett allvarligt alkoholmissbruk uppkommit, påbörjas ett succesivt avskärmande från vänner, familj och samhälle, även om det kan ta år innan man förstår vad man håller på med. Allteftersom alkoholistens problem ökar, minskar instinktivt den anhöriges kontakt med grannar och släktingar för att undvika skam och pinsamheter.
 • De ger upp: Efter att ha levt ihop med en kronisk alkoholist ett antal år kommer de flesta människor in i en depression. Livet har blivit en ständig börda med få, om ens några, ögonblick av äkta glädje och trivsel. Apati, olust, fysiska krämpor och kronisk trötthet blir de kroppsliga uttrycken i denna process.

Alkoholistfamiljen lever i ett smärtsamt kaos. Det är smärtsamt att se den man älskar förändras. Det är smärtsamt att bli lurad, att leva i otrygghet, att få skämmas, att bli besviken. Alkoholisthustrun/maken glider in i en kämpig situation med ömsesidiga anklagelser, besatthet kring sina försök att styra alkoholisten, och kan glömma både sig själv och barnen i de här försöken. Vägen till befrielse börjar med insikten att man är maktlös inför alkoholistens drickande, att man bara kan ta ansvar för sitt eget liv och att man ska vägra lida med alkoholisten, när denne dricker.

”Varför?” är en meningslös fråga. Ingen make eller maka har någonsin gjort sin man eller hustru till alkoholist – det klarar de så bra själva. Man kan dock bidra till att alkoholisten ger sig ännu längre ut i träsket.

Hur märker jag att jag är medberoende?

Medberoende är att förneka, dölja, manipulera, vilseleda att någon är beroende – alltså samma ”symptom” som kännetecknar den beroende dvs den person som man annars skyddar.

Den medberoende sitter egentligen i samma båt som missbrukaren eftersom de delar samma destruktiva beteende. Livet är oroligt för den medberoende eftersom man lätt kan få rykte om sig att man kanske själv missbrukar.

Men det har blivit bättre under senare tid. Alkoholism är klassad som en behandlingsbar sjukdom, det finns hopp, det finns hjälp! Alltså måste alla medberoende människor fatta mod och gripa in så tidigt som möjligt. Se upp med att ställa diagnos, låt expertisen sköta detta.

När man väl tagit i problemet, när stödinsatser kommit igång är halva arbetet gjort. Samtal med stödpersoner, arbetsledare, sjuksköterska, läkare, personal-  konsulent från företagshälsovården och liknande brukar få en avgörande roll i klimatet både hemmavid och på arbetet.

Alkoholisten som slutat dricka blir förebild istället för föraktobjekt. Och de medberoende som handlat kan känna stolthet istället för självförakt. Bli inte förvånad om den medberoende kanske behöver en mycket längre rehabiliteringstid än missbrukaren.

Är jag verkligen medberoende?

Som anhörig kan man utveckla olika medberoendebeteenden. De kan ta sig väldigt många uttryck och är olika för olika individer. Man kan förklara det som att den medberoende är beroende av en annan människa som i sin tur har ett destruktivt beroende av tex alkohol, narkotika och tabletter.

En person med medberoendebeteende påverkas och är upptagen av missbrukarens mående, sjukdom, vad den gör och vad den tänker. Den medberoende låter sig styras av missbrukarens känslor och beteende. Medberoende kan utvecklas till en känslomässig osjälvständighet. Den anhöriges känslor är så tätt sammankopplad med missbrukarens känslor att den förlorar kontakten med sig själv.

Här nedan kan du se en lista på olika symtom av medberoende:

 • Överdrivet omhändertagande gällande annan vuxen människa. Tar ansvar och kontrollerar annan vuxen person.
 • Löser andra personers problem och ger oönskade råd.
 • Känner ofta vrede, depression, bitterhet, dåligt samvete och skuld. Snabba känslosvängningar.
 • Oroar sig för någon annan större delen av den vakna tiden.
 • Låter sig bli sårad av samma person om och om igen.
 • Beslutsångest. Svårt att sätta sina egna behov först. Svårt att hålla fast vid sina egna gränser, gränserna förflyttas successivt.
 • Ändrar sina egna planer till förmån för någon annan.
 • Lägger ut pengar för missbrukaren för att rädda dennes situation. Tar ansvar för andras känslor och ljuger för att skydda missbrukaren från sanningar eller negativa konsekvenser av missbruket.
 • Glömmer och försakar egna åtaganden, både privat och i yrkeslivet. Prioriterar någon annans behov först. Lägger sin energi på någon annan och har lite energi kvar för sig själv.
 • Tror sig kunna styra någon annans missbruk.
 • Rädsla att uttrycka sina åsikter med risk för att skapa konflikt och återfall i missbruk.
 • Upplever sig som ett offer för någon annan. Känner sig känslomässigt styrd av andra människor.
 • Dålig självkänsla, lägger skulden på sig själv och tror inte att de duger. Är rädda för att bli avvisade och lämnade. Undervärderar sin egen förmåga att klara sig själva.
 • Försöker kontrollera någon annan genom att manipulera, hota, muta, gråta, ge råd, ilska, hjälplöshet eller ge skuldkänslor.
 • Förnekar verkligheten och lever på förhoppningar. Förskönar hur det verkligen är och vill inte se sanningen.
 • Sjukskriver sig och missköter andra åtaganden på grund av missbrukets konsekvenser.
 • Utvecklar ångest, depressioner och fysiska sjudomar på grund av långvarig stress.
 • Utvecklar eget missbruk av tex tabletter, alkohol eller annat.

Tillfrisknande

Nedan följer några råd från Al-Anon (organisation för anhöriga till alkoholister, som samarbetar med AA);

 1. Försök inte styra din alkoholist, det kan du inte. Du mår mycket bättre när du slutat försöka.
 2. Övertag inte hans eller hennes ansvar – alkoholisten kan möjligen börja växa upp om han eller hon får ta det själv.
 3. Vägra vara offer – den rollen är lika destruktiv som alkoholistrollen.
 4. Tänk mera på dig själv – ta mer ansvar för dig själv och de andra människorna omkring dig.
 5. Vägra vara ”möjliggörare” av fortsatt missbruk genom att trösta alkoholisten, ringa till jobbet och ljuga osv. Säg istället ”Du får helt ta ansvar för det där själv!”
 6. Skydda inte din alkoholist från följderna av hans/hennes drickande.”Smärta är den största gåvan” – många alkoholister är inte villiga att göra något ordentligt åt sitt alkoholproblem förrän de”nått botten”. Om man skyddar en alkoholist från smärtan fördröjer man tillfrisknandet.

Den enda person någon av oss någonsin verkligen kan hoppas förändra är oss själva. Om det blir en förändring, kommer relationerna till andra människor med all säkerhet också att förändras. Att förändras innebär att man får uppleva något nytt, annorlunda och okänt. Detta gör att vi alla är rädda för förändringar i varierande grad. Om man accepterar förutsättningen att den enda person i det problematiska förhållandet man kan förändra är sig själv och att man är villig att verkligen gå in för att förändras, står det i ens makt att radikalt ändra riktning på livet. Följande sex steg är grundläggande när man ska befria sig från de självförgörande aspekterna av att leva med en människa med alkoholproblem;

 1. Sluta ta ansvar för vad din alkoholmissbrukare gör. Så länge du gör det lätt för alkoholisten att dricka på ett ansvarslöst sätt, genom att städa undan spåren och utföra dennes sysslor, kommer du inte kunna börja växa och förändras som du vill.
 2. Sluta låta dig misshandlas, fysiskt och psykiskt, av din alkoholmissbrukare. Att låta dig misshandlas innebär att du kraftigt förstärker din känsla av upprördhet, men medför även bristande personlig styrka, värdighet och självrespekt. Det är därför på tiden att du slutar agera slagpåse. Varje gång som alkoholisten försöker misshandla dig måste du agera på något sätt för att förhindra misshandeln, även om det betyder att gå till polisen eller att hålla sig undan från situationen.
 3. Börja ett liv utanför er relation. Du behöver bryta dig ur den isolering som alkoholmissbrukaren försatt dig i. För att må bättre, för att göra intressanta saker, för att ha roligare – för att förändras trots att du väljer att fortsätta leva med missbrukaren – måste du börja strukturera ditt liv på ett annat sätt. Gör saker ihop med andra eller på egen hand.
 4. Finn och vårda nya relationer. I nära anslutnig till steg tre kommer kravet att du börjar utveckla nya relationer. Detta steg kan vara extra svårt eftersom det kräver att du tar egna initiativ. Du måste träffa och bekanta dig med nya människor. Du kommer troligen också att bli tvungen att omvärdera dina förbindelser med gamla vänner, släktingar och bekanta. Grupper som Al-Anon kan vara utmärkta startpunkter i ditt sökande efter nya vänner som är beredda att dela med sig av sin styrka, sina insikter och sin medkänsla.
 5. Förbättra din fysiska form. Konstruktiv förändring måste inbegripa att du värnar om din fysiska hälsa och välbefinnande. Detta innefattar bland annat kost, motion och hygien.
 6. Förändra dig själv varje dag. Det är viktigt att du arbetar med de fem föregående punkterna varje dag för att nå reslutat. Det kommer att ta tid och energi men du kommer att vinna på det i längden.

De Tolv Stegen och Al-Anon

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

Al-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution. Al-Anon deltar inte i någon debatt och framträder inte som förespråkare för eller motståndare till något annat. Det förekommer inga medlemsavgifter. Al-Anon är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.
Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister. Det gör vi genom att praktisera de tolv stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkoholister och uppmuntra och visa förståelse för alkoholisten.

De principer som eftersträvas enligt de tolv stegen är universiella och tillämpliga på var och en av oss oavsett vår personliga trosuppfattning. I Al-Anon strävar vi efter en ständigt djupare förståelse av dessa Steg och vi ber om förstånd att tillämpa dem i våra liv.

 1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen – att våra liv hade blivit ohanterliga.
 2. Vi kom att tro att en Makt större än vi själva kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.
 3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud sådan vi uppfattade honom.
 4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk inventering av oss själva.
 5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
 6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
 7. Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister.
 8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.
 9. Vi gottgjorde alla dessa människor personligen, så långt det var oss möjligt, utom då det skulle skada dem eller andra.
 10. Vi fortsatte vår personliga inventering och erkände genast när vi hade fel.
 11. Vi sökte i bön och meditation att fördjupa vår medvetna kontakt med Gud sådan vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om att lära känna hans vilja med oss och att få styrka att utföra den.
 12. När vi, som en följd av dessa Steg, själva hade haft ett andligt uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till andra och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.
Källor:

http://web4health.info/sv/answers/add-living-with-an-alcoholic.htm,

http://medberoendeinfo.blogspot.com/


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: